VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Affärsjuridik

Brottmål

Brottmål avser mål i vilka talan förs om ansvar för brott. På Cefyra advokatbyrå biträder vi klienter som försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

LVU, LVM

LVU, är en skyddslag för barn som far illa på grund av bristande hemförhållanden eller eget beteende.
LVM, är en tvångslag som möjliggör för socialtjänsten att omhänderta den med missbruk av till exempel alkohol eller narkotika.

Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighetsrätt kan beröra regler kring köp, hyra och arrende av fastigheter.

Familjerätt, internationell familjerätt och arvsrätt

Familjerätt berör frågor som vårdnads- och underhållstvister, samt familjerättsliga avtal som äktenskapsförord och samboavtal.

Arbetsrätt

Arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt är två huvudområden inom arbetsrätt.

Migrationsrätt

Migrationsrätt behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Det kan vara ärenden så som asylsökande, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap.

Tvistemål

Domstol prövar tvister som två parter inte kan lösa själva. Det kan vara en tvist om pengar, tvist inom familjen eller tolkning av ett avtal.

Vi biträder vid ansökan om rättshjälp och rättsskydd.